Photo report from Zenit v Nizhy Novgorod

Photo report from Zenit v Nizhy Novgorod