Fans at the match: Zenit v Nizhny Novgorod

Fans at the match: Zenit v Nizhny Novgorod