Fans at the game: Zenit v Nizhny Novogorod

Fans at the game: Zenit v Nizhny Novogorod